330 of 364

Sanford Herzog

Narrative

Sanford Herzog
1973.
At Abraham Serby's 75th birthday party.

References

  1. Sanford Cowen Herzog [I159]