Bohemia
Gramps ID P0161
Country Bohemia

References

  1. Adolf Stein [I0531]
  2. Hannah Lederer [I0871]
  3. Simeon Stein [I0870]