256 of 364

Nancy (nee Sugarman) & Sanford Herzog, 1973

Narrative

Nancy (nee Sugarman) & Sanford Herzog

1973.

At Abraham Serby's 75th birthday party.

References

  1. Nancy Jane Sugarman [I160]
  2. Sanford Cowen Herzog [I159]